Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka
Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie 2.3.1. Innowacje w MŚP
Tytuł projektu: "Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Deante innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych."
Umowa o dofinansowanie nr RPLD.02.03.01-10-0180/16-00

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy Deante innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych. Przedmiot projektu stanowi wdrożenie w firmie Deante wyników prac B+R w postaci 2 serii innowacyjnych baterii. W wyniku ich wdrożenia rozpoczęta zostanie produkcja nowej, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rodziny asortymentu łazienkowego i kuchennego, dostosowanego do aktualnych trendów i wymagań użytkowników. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna, w której umieszczone zostaną wszelkie nabywane w ramach projektu maszyny i urządzenia, tworzące linię technologiczną służącą do produkcji nowej grupy asortymentowej. Projekt przyczynia się do realizacji głównego celu programu PO Województwa Łódzkiego, celu działania 2.3 oraz poddziałania 2.3.1.

Całkowita wartość projektu: 8 657 232 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 097 272 zł

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 803 500,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 753 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 452 100,00 zł

Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na nabyciu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego firmy Deante Antczak Sp. J. z systemami informatycznymi kooperantów. System stanowiący przedmiot niniejszego projektu ma na celu umożliwienie automatycznej i elektronicznej wymiany informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw. Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego Wnioskodawcy z systemami informatycznymi kooperantów w zakresie jednego procesu biznesowego, który składa się z postępowania handlowego, logistycznego oraz rozliczenia księgowego. W ramach projektu nabyte zostaną niezbędne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, które pozwolą na jego realizację.

Linki do stron internetowych:

Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
www.larr.lodz.pl

Want to stay up to date on product news and promotions?

Subscribe to our newsletter!